Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 339 2018-11-14 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 271 2016-10-18 Үзэх Татах
3 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 162 2016-06-30 Үзэх Татах
4 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 156 2011-03-18 Үзэх Татах
5 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 147 2016-05-17 Үзэх Татах
6 Гүйлгээнээс илэрсэн хуурамч мөнгөн тэмдэгтийг хүргүүлэх, бүртгэх, хадгалах, устгах журам Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 121 2013-06-12 Үзэх Татах
7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 71 2016-03-11 Үзэх Татах
8 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 7 2008-01-31 Үзэх Татах
9 Банк бус санхүүгийн байгуулагын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх үлгэрчилсэн заавар Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 5 2008-01-31 Үзэх Татах
10 Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 3 2008-01-31 Үзэх Татах
11 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дансны жагсаалт Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2 2008-01-31 Үзэх Татах
12 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2012-02-10 Үзэх Татах