Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Үнэт цаасны зохицуулалтын газар
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 453 2013-11-06 Үзэх Татах
2 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 452 2013-11-06 Үзэх Татах
3 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 451 2013-11-06 Үзэх Татах
4 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд (СЗХ03001, СЗХ 03002, СЗХ 03003) Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 406 2015-11-23 Үзэх Татах
5 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хурлын зар хүргэх журмыг шинэчлэн батлах тухай Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 377 2018-12-14 Үзэх Татах
6 Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 373 2014-10-21 Үзэх Татах
7 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 339 2018-11-14 Үзэх Татах
8 Хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, цэвэр хөрөнгийг үнэлэх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 328 2015-12-09 Үзэх Татах
9 Кастодианы санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 315 2015-11-16 Үзэх Татах
10 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 274 2011-12-30 Үзэх Татах
11 "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зах хүргэх, хяналт тавих журам" батлах тухай Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 244 2016-07-27 Үзэх Татах
12 Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 221 2017-06-28 Үзэх Татах
13 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 209 2011-06-30 Үзэх Татах
14 Монголын компанийн засаглалын кодекс Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 162 2014-05-07 Үзэх Татах
15 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 156 2011-03-18 Үзэх Татах
16 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх улирлын тайлангийн маягт болон мэдээлэл Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 146 2011-03-17 Үзэх Татах
17 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 122 2012-04-27 Үзэх Татах
18 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, үнэт цаас гаргагчийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх, ашиглах заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 119 2008-05-08 Үзэх Татах
19 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох тухай Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 94 2016-03-23 Үзэх Татах
20 Журам шинэчлэн батлах тухай Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 51 2019-04-10 Үзэх Татах
21 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 45 2011-02-23 Үзэх Татах
22 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тооцох аргачлал Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 38 2006-09-15 Үзэх Татах
23 Дансны бүртгэлийн маягтыг хөтлөх, хадгалах заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 11 1996-02-01 Үзэх Татах
24 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч болон түүнд хамааралтай этгээдийн дансны бүртгэл хөтлөх тухай маягт, заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 11 1996-02-01 Үзэх Татах
25 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2018-12-26 Үзэх Татах
26 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2018-12-26 Үзэх Татах
27 Mongolian-Law-on-Securitis-Market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-03-24 Үзэх Татах
28 Private Fund Operation ENG FINAL Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2016-06-15 Үзэх Татах
29 ХААБ-ийн тайлан ирүүлэх зааварчилгаа Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
30 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
31 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2016-06-30 Үзэх Татах
32 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
33 Investment fund law Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-05-24 Үзэх Татах
34 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
35 Regulation on securities registration Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
36 Regulation on registration of securities” Appendix-1 Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
37 Regulation on registration of securities” Appendix-2 Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
38 Regulation on custodian licensing and custodian services Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-29 Үзэх Татах
39 Regulation on establishment of mutual investment fund and licensing for undertaking mutual investment fund operation Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-05-21 Үзэх Татах
40 Regulation on special licensing for investment management activities Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
41 Regulation on licensing to undertake regulated activities in the securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-12-12 Үзэх Татах
42 Regulation on activities of the regulated entities in securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
43 Establishment procedures of private investment fund, regulation for registering the founding documents Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-06-25 Үзэх Татах
44 Regulation on regulated entity’s database Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-20 Үзэх Татах