Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

АБЖЯ ҮЦК"ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

1996.03.17

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

№9011281139, 2057107

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

-

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

179

5.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

3/82

6.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

-

 

7.

 

Үйлчилгээний төрөл

Брокер

Дилер

8.

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

-

 

9.

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь

Ч.Эрдэнэцогт 166,310,000 ширхэг нэгжийн үнэ 1000 төгрөг

10.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

 

11.

Нийт харилцагчийн тоо /2012/10/01-ний байдлаар/

368

 

12.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail  /мэргэжил, ажлын туршлага

 

 

13.

Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Э.Ариунжаргал МҮ:№530/692, Санхүүч мэргэжилтэй Утaс: 91913743

 

14.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Чингэлтэй Дүүрэг 4-р хороо 13-33 тоот, 11321823, 91913743, 88084104, www.abjya.com

 

15.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.

 

 

16.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

2013 он №37428 Шийтгэвэрийн хуудасны дагуу торгуулсан

НЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Эрдэнэцогт

Ариунжаргал

Гүйцэтгэх захирал

Санхүүч

№530/692

 

2

Эрдэнэцогт

Ариунбат

Брокер

МУИС

№530/793

 

3

Эрдэнэбаяр

Одонтунгалаг

Брокер

СЭЗДС

№530/982

 

4

Г

Цэдэндамба

Дилер

СЭЗДС

№530/673

 

5

Т

Одонцэцэг

Дилер

МУИС

№530/919

 

6

Нямсүрэн

Дэлгэрбаяр

Дотоод хяналтын ажилтан

/Нягтлан бодогч

СЭЗДС

 

 

НЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Эрдэнэцогт

Ариунжаргал

Гүйцэтгэх захирал

Санхүүч

№530/692

 

2

Эрдэнэцогт

Ариунбат

Брокер

МУИС

№530/793

 

3

Эрдэнэбаяр

Одонтунгалаг

Брокер

СЭЗДС

№530/982

 

4

Г

Цэдэндамба

Дилер

СЭЗДС

№530/673

 

5

Т

Одонцэцэг

Дилер

МУИС

№530/919

 

6

Нямсүрэн

Дэлгэрбаяр

Дотоод хяналтын ажилтан

/Нягтлан бодогч

СЭЗДС

 

 

Чингэлтэй Дүүрэг 4-р хороо 13-33 тоот, 11321823, 91913743, 88084104, www.abjya.com