Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

БиБиЭсЭс ҮЦК” ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

2011.03.31

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

УБД:9011280113

ГД: 000023195

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

 

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

181

5.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

3/87

6.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

МХБ

 

7.

 

Үйлчилгээний төрөл

Брокер *

Дилер  *

8.

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

2011.10.31-ээс өнөөг хүртэл

 

9.

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь

Б.Балпунцаг / 2550 ширхэг хувьцаа буюу 51 хувийг эзэмшдэг/

Ч.Сайнбилэг /1225 ширхэг хувьцаа буюу 24,5 хувийг эзэмшдэг/

М.Баасандорж /1225 ширхэг хувьцаа буюу 24,5 хувийг эзэмшдэг/

10.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

Үгүй

11.

Нийт харилцагчийн тоо /2012/10/01-ний байдлаар/

183

 

12.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail /мэргэжил, ажлын туршлага

Байхгүй

 

13.

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

М.Баасандорж, Мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар : 530\721,2014.05.06 дуусна

УБ хот БЗД, 25 хороо, 13 хороолол, ногоон төгөл 73-15bbssbdc@yahoo.com, Банк санхүүч, Зоос банк хөрөнгө зохицуулалтын албаны дарга

 

14.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

УБ хот, СБД, 4 хороо, 18-12,bbssbdc@yahoo.com

 

15.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх/тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих/

Үгүй

 

16.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх/хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

СЗХорооноос 2011 оны эцсийн тайланг “ҮЦ зах зээлийн тухай хуулийн 19.2.5”-д зааснаар сонинд хугацаандаа хэвлүүлээгүй гэж захиргааны шийтгэлийг 2012.03.09-нд ноогдуулж байсан.

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Магвандорж

Баасандорж

Гүйцэтгэх захирал, Дилер

СЭЗДС Банк санхүүч

№530/721

5/6/2014

2

Гүнд-Ёндон

Ганбаатар

Брокер

Гадаад Харилцааны ДС, Орчуулагч

№530/751

5/6/2014

3

Чүлтэмжамц

Долгорсүрэн

Дилер

МУИС-ЭЗДС Бизнесийн удирдлага

 

 

4

Гэндэнсүрэн

Уранбат

Дотоод хяналтын ажилтан

МУИС, Нягтлан бодогч

№530/1080

2/1/2015 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Магвандорж

Баасандорж

Гүйцэтгэх захирал, Дилер

СЭЗДС Банк санхүүч

№530/721

5/6/2014

2

Гүнд-Ёндон

Ганбаатар

Брокер

Гадаад Харилцааны ДС, Орчуулагч

№530/751

5/6/2014

3

Чүлтэмжамц

Долгорсүрэн

Дилер

МУИС-ЭЗДС Бизнесийн удирдлага

 

 

4

Гэндэнсүрэн

Уранбат

Дотоод хяналтын ажилтан

МУИС, Нягтлан бодогч

№530/1080

2/1/2015