Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

“Бага хээр ҮЦК" ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

2011/03/17

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

1811004042, 4187504

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

-

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

140

5.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

3/71

6.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

МХБ

 

7.

 

Үйлчилгээний төрөл

Брокер

Дилер

8.

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

2011 оны 5-р сарын 6-с хойш

 

9.

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь

Батсүх овогтой Наранцэцэг 100%

10.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

Хэнтий аймаг

11.

Нийт харилцагчийн тоо /2012/10/01-ний байдлаар/

-

 

12.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail  /мэргэжил, ажлын туршлага

Байхгүй

 

13.

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Б.Наранцэцэг 99987839

 

14.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 3-р баг Баянмөнхийн 6-р гудамж, 07 тоот

 

15.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.

 

 

16.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

2013 он №37434 Шийтгэврийн хуудасны дагуу торгуулсан

Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 3-р баг Баянмөнхийн 6-р гудамж, 07 тоот