Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Хадгаламж зээлийн хоршоо

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Улсын бүртгэлийн дугаар Үзэх Татах
ХЗХ журмын нэр
1 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам Журам 2014-01-29 Үзэх Татах
2 Хадгаламж, зээлийн хоршооноос төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай Журам 2015-04-01 Үзэх Татах
3 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам Журам 2014-08-26 Үзэх Татах
4 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоонд тавигдах нөхцөл шаардлага Журам 2012-03-14 Үзэх Татах
5 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам Журам 2012-05-09 Үзэх Татах
6 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ын зарим заалтыг хасах, дагаж мөрдөх зарчимд өөрчлөлт оруулах тухай Цэс 2015-10-12 Үзэх Татах
7 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай Журам 2011-10-27 Үзэх Татах
8 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Журам 2015-11-23 Үзэх Татах
9 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэл маягт бөглөх, биримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Заавар 2015-12-04 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Бусад 2016-06-30 Үзэх Татах
2 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
3 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
4 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 Үзэх Татах
5 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 Үзэх Татах
6 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 Үзэх Татах
7 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 Үзэх Татах
8 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 Үзэх Татах
9 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 Үзэх Татах
10 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Бусад 2009-11-23 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах