Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Улсын бүртгэлийн дугаар Үзэх Татах
ББСБ журмын нэр
1 Банк бус санхүүгийн байгууллагаас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тооцох журам Журам 2015-04-01 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дансны жагсаалт Журам 2008-01-31 Үзэх Татах
3 Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт Журам 2008-01-31 Үзэх Татах
4 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх журам Журам 2008-06-12 Үзэх Татах
5 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам Журам 2009-09-10 Үзэх Татах
6 Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам Журам 2011-12-23 Үзэх Татах
7 Гүйлгээнээс илэрсэн хуурамч мөнгөн тэмдэгтийг хүргүүлэх, бүртгэх, хадгалах, устгах журам Журам 2013-06-12 Үзэх Татах
8 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журмыг батлах тухай Журам 2009-11-23 Үзэх Татах
9 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам Журам 2010-05-06 Үзэх Татах
10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай Журам 2002-12-12 Үзэх Татах
11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Журам 2016-03-11 Үзэх Татах
12 Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам Журам 2015-05-13 Үзэх Татах
13 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 2016-05-17 Үзэх Татах
14 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2016-10-18 Үзэх Татах
15 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам" батлах тухай 2016-07-27 Үзэх Татах
16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 2016-03-11 Үзэх Татах
17 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх тухай 2017-01-13 Үзэх Татах
Зээлийн батлан даалтын сан
1 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт хяналт тавих журам Журам 2012-11-28 Үзэх Татах
2 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Журам 2012-02-10 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Бусад 2016-06-30 Үзэх Татах
2 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
3 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
4 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 Үзэх Татах
5 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 Үзэх Татах
6 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 Үзэх Татах
7 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 Үзэх Татах
8 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 Үзэх Татах
9 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 Үзэх Татах
10 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Бусад 2009-11-23 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах