Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Санхүүгийн зохицуулах хороо болон төрийн холбогдох байгууллагуудтай хамтарч баталсан
1 Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам Журам 2015-05-13 144 Үзэх Татах
2 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам Цэс 2010-05-06 278 Үзэх Татах
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан
1 “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шапгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 2019-07-08 210 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай Цэс 2016-03-11 71 Үзэх Татах
3 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай Журам 2015-12-04 413 Үзэх Татах
4 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам Журам 2009-09-10 175 Үзэх Татах
5 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх журам Журам 2008-06-12 157 Үзэх Татах
Зээлийн батлан даалтын сан
1 "Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам"-ыг батлах тухай Цэс 2019-03-20 46 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах