Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Даатгалын зохицуулалтын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Журам
1 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам” Цэс 2018-08-29 271 Үзэх Татах
2 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар Журам 2018-06-06 0 Үзэх Татах
3 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам Журам 2018-06-06 0 Үзэх Татах
4 Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам Журам 2018-06-06 210 Үзэх Татах
5 Сайн дурын даатгалын хэлбэр 2018-06-06 207 Үзэх Татах
6 Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам Журам 2018-06-06 213 Үзэх Татах
7 Дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай 2016-06-15 236 Үзэх Татах
8 "Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2016-04-06 105 Үзэх Татах
9 “Ердийн даатгалын нөөц сан бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 2016-03-11 70 Үзэх Татах
10 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам Журам 2016-03-04 0 Үзэх Татах
11 "Даатгал түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 2016-03-04 48 Үзэх Татах
12 Журам, дансны жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 2016-03-04 49 Үзэх Татах
13 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Журам 2015-11-23 407 Үзэх Татах
14 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам Журам 2015-11-23 407 Үзэх Татах
15 Даатгалын компанид мөрдөгдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар”, “Дансны жагсаалт”, “Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга”, “Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал” батлах тухай Заавар 2015-11-09 306 Үзэх Татах
16 Жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагчаас жолоочийн даатгалын санд 2015 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай Цэс 2015-05-12 0 Үзэх Татах
17 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам” батлах тухай Цэс 2015-04-15 0 Үзэх Татах
18 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам” батлах тухай Цэс 2015-04-10 0 Үзэх Татах
19 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам" Журам 2015-04-01 158 Үзэх Татах
20 2015 оны жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалийн цэвэр хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Журам 2015-04-01 161 Үзэх Татах
21 Жолоочийн даатгалын баталгааны загварыг хэрэглэх журам Журам 2015-03-24 0 Үзэх Татах
22 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Журам 2015-01-21 0 Үзэх Татах
23 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам Журам 2015-01-14 0 Үзэх Татах
24 "Давхар даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам" батлах тухай Журам 2014-10-21 360 Үзэх Татах
25 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага Журам 2013-10-23 411 Үзэх Татах
26 Гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах зөвшөөрлийн журам Журам 2013-10-23 0 Үзэх Татах
27 Ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангаас хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага Журам 2013-07-17 0 Үзэх Татах
28 Монгол улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагч, мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага Журам 2013-04-24 174 Үзэх Татах
29 Жолоочын даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагч бүрээс төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ тогтоох тухай Журам 2013-02-14 0 Үзэх Татах
30 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 2013-01-23 0 Үзэх Татах
31 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 2012-12-26 0 Үзэх Татах
32 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай Журам 2012-12-12 355 Үзэх Татах
33 Даатгуулагчдад сугалаа, бэлэг, урамшуулал олгохыг хориглох тухай Журам 2012-12-12 0 Үзэх Татах
34 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам Журам 2012-08-22 0 Үзэх Татах
35 “Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Цэс 2012-06-20 168 Үзэх Татах
36 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам Журам 2012-02-01 0 Үзэх Татах
37 Даатгагч, жолоочийн даатгалын сангаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам Журам 2012-02-01 0 Үзэх Татах
38 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөө, давхар даатгалын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, түүний биелэлтэд хяналт тавих журам Журам 2012-01-18 0 Үзэх Татах
39 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм Журам 2011-11-23 0 Үзэх Татах
40 Даатгагчийн хөрөнгийг тусгаарлан байршуулах, түүний зарцуулалтад хяналт тавих журам Журам 2010-06-16 0 Үзэх Татах
41 Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааг зохицуулах журам Журам 2010-05-28 149 Үзэх Татах
42 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам Журам 2009-12-23 0 Үзэх Татах
43 Урт хугацааны даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам Журам 2009-12-23 0 Үзэх Татах
44 Урт хугацааны даатгагчийн хөрөнгөөс хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгийн хэмжээ, түүнд тавигдах шаардлага Журам 2009-12-23 0 Үзэх Татах
45 Урт хугацааны даатгалын нөөц санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам 2009-12-23 276 Үзэх Татах
46 Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам Журам 2008-12-17 0 Үзэх Татах
47 Урт хугацааны даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журaм Журам 2008-10-22 0 Үзэх Татах
48 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм Журам 2008-08-25 0 Үзэх Татах
49 Даатгагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох нөхцөл Журам 2008-05-08 0 Үзэх Татах
50 Даатгалын сургалт явуулах, шалгалт авах журам Журам 2008-04-18 0 Үзэх Татах
51 Урт хугацааны даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам Журам 2008-03-28 0 Үзэх Татах
52 Даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журам Журам 2008-02-28 0 Үзэх Татах
53 Даатгагчаас даатгуулагчид төлбөртэйгээр мэдээлэл, баримт бичиг өгөх нөхцөл, төлбөрийн жишиг хэмжээ тогтоох журам Журам 2007-12-26 0 Үзэх Татах
54 Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдтэй холбогдох мэдээллийг хэвлэн нийтлэх журам Журам 2007-11-29 0 Үзэх Татах
55 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам Журам 2007-10-30 0 Үзэх Татах
56 Даатгагчийн үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам Журам 2007-06-12 0 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
1 Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал Аргачлал 2007-12-26 0 Үзэх Татах
2 Даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал Аргачлал 2007-12-26 0 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны даргын тушаал Бусад 2018-12-19 290 Үзэх Татах
2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2018-11-14 339 Үзэх Татах
3 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Бусад 2016-06-30 0 Үзэх Татах
4 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
5 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
6 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 0 Үзэх Татах
7 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 0 Үзэх Татах
8 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 0 Үзэх Татах
9 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 0 Үзэх Татах
10 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 0 Үзэх Татах
11 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 0 Үзэх Татах
12 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Бусад 2009-11-23 0 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах