Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Даатгалын зохицуулалтын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Улсын бүртгэлийн дугаар Үзэх Татах
Журам
1 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
2 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам Журам 2015-01-14 Үзэх Татах
3 Гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах зөвшөөрлийн журам Журам 2013-10-23 Үзэх Татах
4 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Журам 2015-01-21 Үзэх Татах
5 Даатгагч, жолоочийн даатгалын сангаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам Журам 2012-02-01 Үзэх Татах
6 Даатгагчаас даатгуулагчид төлбөртэйгээр мэдээлэл, баримт бичиг өгөх нөхцөл, төлбөрийн жишиг хэмжээ тогтоох журам Журам 2007-12-26 Үзэх Татах
7 Даатгагчийн үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам Журам 2007-06-12 Үзэх Татах
8 Даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журам Журам 2008-02-28 Үзэх Татах
9 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам Журам 2007-10-30 Үзэх Татах
10 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөө, давхар даатгалын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, түүний биелэлтэд хяналт тавих журам Журам 2012-01-18 Үзэх Татах
11 Ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангаас хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага Журам 2013-07-17 Үзэх Татах
12 Даатгагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох нөхцөл Журам 2008-05-08 Үзэх Татах
13 Даатгагчийн хөрөнгийг тусгаарлан байршуулах, түүний зарцуулалтад хяналт тавих журам Журам 2010-06-16 Үзэх Татах
14 Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааг зохицуулах журам Журам 2010-05-28 Үзэх Татах
15 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
16 Даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагч нарт хуваарилах журам Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
17 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага Журам 2013-10-23 Үзэх Татах
18 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай Журам 2012-12-12 Үзэх Татах
19 Даатгалын сургалт явуулах, шалгалт авах журам Журам 2008-04-18 Үзэх Татах
20 Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдтэй холбогдох мэдээллийг хэвлэн нийтлэх журам Журам 2007-11-29 Үзэх Татах
21 Даатгуулагчдад сугалаа, бэлэг, урамшуулал олгохыг хориглох тухай Журам 2012-12-12 Үзэх Татах
22 Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам Журам 2008-12-17 Үзэх Татах
23 Дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслийн жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам Журам 2012-02-01 Үзэх Татах
24 Жолоочийн даатгалын баталгааны загварыг хэрэглэх журам Журам 2015-03-24 Үзэх Татах
25 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 2012-12-26 Үзэх Татах
26 Жолоочийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, данс байршуулах, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
27 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 2013-01-23 Үзэх Татах
28 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
29 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний даатгуулагчийн мэдүүлгийн маягт Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
30 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний стандарт загвар Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
31 Монгол улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагч, мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага Журам 2013-04-24 Үзэх Татах
32 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам Журам 2012-02-01 Үзэх Татах
33 Сайн дурын даатгалын хэлбэр Журам 2012-12-12 Үзэх Татах
34 Урт хугацааны даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журaм Журам 2008-10-22 Үзэх Татах
35 Урт хугацааны даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
36 Урт хугацааны даатгагчийн хөрөнгөөс хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгийн хэмжээ, түүнд тавигдах шаардлага Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
37 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм Журам 2008-08-25 Үзэх Татах
38 Урт хугацааны даатгалын нөөц санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам 2009-12-23 Үзэх Татах
39 Урт хугацааны даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам Журам 2008-03-28 Үзэх Татах
40 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам Журам 2012-08-22 Үзэх Татах
41 “Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Цэс 2012-06-20 Үзэх Татах
42 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам” батлах тухай Цэс 2015-04-10 Үзэх Татах
43 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам” батлах тухай Цэс 2015-04-15 Үзэх Татах
44 Жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагчаас жолоочийн даатгалын санд 2015 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай Цэс 2015-05-12 Үзэх Татах
45 Жолоочын даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагч бүрээс төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ тогтоох тухай Журам 2013-02-14 Үзэх Татах
46 "Давхар даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам" батлах тухай Журам 2014-10-21 Үзэх Татах
47 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам" Журам 2015-04-01 Үзэх Татах
48 2015 оны жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалийн цэвэр хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Журам 2015-04-01 Үзэх Татах
49 Даатгалын компанид мөрдөгдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар”, “Дансны жагсаалт”, “Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга”, “Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал” батлах тухай Заавар 2015-11-09 Үзэх Татах
50 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Журам 2015-11-23 Үзэх Татах
51 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам Журам 2015-11-23 Үзэх Татах
52 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам Журам 2016-03-04 Үзэх Татах
53 “Ердийн даатгалын нөөц сан бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 2016-03-11 Үзэх Татах
54 "Даатгал түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 2016-03-04 Үзэх Татах
55 Журам, дансны жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 2016-03-04 Үзэх Татах
56 "Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2016-04-06 Үзэх Татах
57 Дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай 2016-06-15 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал Аргачлал 2007-12-26 Үзэх Татах
2 Даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал Аргачлал 2007-12-26 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Бусад 2016-06-30 Үзэх Татах
2 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
3 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
4 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 Үзэх Татах
5 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 Үзэх Татах
6 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 Үзэх Татах
7 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 Үзэх Татах
8 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 Үзэх Татах
9 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 Үзэх Татах
10 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Бусад 2009-11-23 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах