Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Даатгалын зохицуулалтын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Даатгалын багц дүрэм
1 "ДААТГАЛЫН, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН ДААТГАГЧ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ДАГАЖ МӨРДӨХ ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019-01-09 2 Үзэх Татах
2 "ДААТГАЛЫН, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН ДААТГАГЧ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ДАГАЖ МӨРДӨХ ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019-01-09 2 Үзэх Татах
3 Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам 2019-01-09 0 Үзэх Татах
Журам
1 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай Журам 2019-12-04 354 Үзэх Татах
2 Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам Журам 2019-01-21 30 Үзэх Татах
3 Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам Журам 2019-01-21 29 Үзэх Татах
4 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам” Цэс 2018-08-29 271 Үзэх Татах
5 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар Журам 2018-06-06 0 Үзэх Татах
6 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам Журам 2018-06-06 0 Үзэх Татах
7 Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам Журам 2018-06-06 210 Үзэх Татах
8 Сайн дурын даатгалын хэлбэр 2018-06-06 207 Үзэх Татах
9 Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам Журам 2018-06-06 213 Үзэх Татах
10 Дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай 2016-06-15 236 Үзэх Татах
11 Даатгалын компанид мөрдөгдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар”, “Дансны жагсаалт”, “Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга”, “Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал” батлах тухай Заавар 2015-11-09 306 Үзэх Татах
12 Жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагчаас жолоочийн даатгалын санд 2015 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай Цэс 2015-05-12 142 Үзэх Татах
13 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам” батлах тухай Цэс 2015-04-15 91 Үзэх Татах
14 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам” батлах тухай Цэс 2015-04-10 78 Үзэх Татах
15 2015 оны жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалийн цэвэр хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Журам 2015-04-01 161 Үзэх Татах
16 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Журам 2015-01-21 47 Үзэх Татах
17 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам Журам 2015-01-14 7 Үзэх Татах
18 Жолоочын даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагч бүрээс төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ тогтоох тухай Журам 2013-02-14 33 Үзэх Татах
19 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 2013-01-23 20 Үзэх Татах
20 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 2012-12-26 392 Үзэх Татах
21 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай Журам 2012-12-12 355 Үзэх Татах
22 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам Журам 2012-08-22 167 Үзэх Татах
23 “Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Цэс 2012-06-20 168 Үзэх Татах
24 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам Журам 2012-02-01 23 Үзэх Татах
25 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм Журам 2011-11-23 327 Үзэх Татах
26 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам Журам 2009-12-23 274 Үзэх Татах
27 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм Журам 2008-08-25 194 Үзэх Татах
28 Даатгалын сургалт явуулах, шалгалт авах журам Журам 2008-04-18 82 Үзэх Татах
29 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам Журам 2007-10-30 136 Үзэх Татах
Даатгал багц
1 Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт 2019-01-09 2 Үзэх Татах
2 Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам 2019-01-09 0 Үзэх Татах
3 ДААТГАЛЫН НӨӨЦ САН, АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН САН БОЛОН БУСАД САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, ХУВААРИЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
4 ДААТГАЛЫН НӨӨЦ САНД БОЛОН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАД БАЙРШУУЛАХАД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ. ШААРДЛАГА 2019-01-09 0 Үзэх Татах
5 ДААТГАЛЫН ХЭМЖЭЭ, ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
6 ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
7 АКТУАРЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭРХ ОЛГОХ, АКТУАРЫН СТАНДАРТ, ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН АКТУАРЧИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
8 ГАДААД УЛСАД САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРАА НЭЭХ, ТҮҮГЭЭР ДАМЖУУЛАН ДААТГАЛЫН БОЛОН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ДААТГАГЧ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГA 2019-01-09 0 Үзэх Татах
9 ДААТГАГЧ БОЛОН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧООС ТАЙЛАН, МЭДЭЭ, ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЗААВАР 2019-01-09 0 Үзэх Татах
10 ДААТГАГЧААС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫХАА ТОДОРХОЙ ХЭСГИЙГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ БОЛОН НЭГТГЭХ ҮЕД ГАРГАХ ӨРГӨДЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
11 ДААТГАГЧИЙН ДАВХАР ДААТГАЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 2019-01-09 0 Үзэх Татах
12 ДАМПУУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ. КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС ГАДУУР ДААТГАГЧИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ, ДАХИН ХӨРӨНГӨЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
13 ДААТГАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ НӨХЦӨЛ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
14 ДААТГАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТОДОРХОЙЛОХ ЗААВАР 2019-01-09 0 Үзэх Татах
15 ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ ЖУРАМ 2019-01-09 0 Үзэх Татах
16 ДААТГАГЧ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН АУДИТОРТ ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА 2019-01-01 0 Үзэх Татах
17 МОНГОЛ УЛСАД САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРАА НЭЭХ, ТҮҮГЭЭР ДАМЖУУЛАН ДААТГАЛЫН БОЛОН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ГАДААДЫН ДААТГАГЧ, ГАДААДЫН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА 2019-01-01 0 Үзэх Татах
Хурдан морь унаач хүүхдийн
1 Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал 2019-06-01 0 Үзэх Татах
Даатгалын компани салбар
1 Даатгалын компанийн салбар 2019-07-01 0 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны даргын тушаал Бусад 2018-12-19 290 Үзэх Татах
2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2018-11-14 339 Үзэх Татах
3 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Бусад 2016-06-30 162 Үзэх Татах
4 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
5 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
6 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 162 Үзэх Татах
7 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 122 Үзэх Татах
8 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 274 Үзэх Татах
9 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 209 Үзэх Татах
10 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 156 Үзэх Татах
11 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 45 Үзэх Татах
12 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Бусад 2009-11-23 253 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах