Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ
Зохицуулалттай үнэт цаасны зах зээл дэх үнэт цаасыг барьцаалах тухай журам ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ
Үнэт цаасны зах зээл дэх үнэт цаасыг барьцаалах тухай журам 2017.1.30 ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулиар мэдээлэл ирүүлэх үүрэг хүлээсэн этгээдүүдээс Санхүүгийн зохицуулах хорооны мэдээллийн санд ирүүлэх мэдээллийн төрөл, ирүүлэх хуваарь, түүнийг боловсруулах, хянах, ашиглах, хадгалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор мэдээллийн сангийн журмыг өөрчлөн найруулахад санал өгөх 2017.4.05 ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
“Ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн батлах тухай ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Давхар даатгалын компанийн малын индексжүүлсэн даатгалын санг бүрдүүлэх, байршуулах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Ипотекийн зээлийн даатгалын үйл ажиллагааны журам 2017.01.24 ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН

Хуулийн төслийн нэр
Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай. ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ
Cанхүүгийн зохицуулах хорооны ахмадын сан байгуулан ажиллах журамд санал авах. ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ

Хуулийн төслийн нэр
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ /ТӨСӨЛ/ ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ
Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМЫН ТӨСӨЛ ТАТАХ САНАЛ ӨГӨХ

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
Хорооны 2016 оны 71 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-д өөрчлөлт оруулах ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Хорооны 2016 оны 147 дугаар тогтоолоор баталсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллгааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН