Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам" Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам" Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох журам" Санал авч байна ТАТАХ sosorbaram@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон журам" Санал авч байна ТАТАХ sosorbaram@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам" Санал авч байна ТАТАХ sosorbaram@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" Санал авч байна ТАТАХ amlctf@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам" Санал авч байна ТАТАХ realestate@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын хувь нийлүүлсийн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох журам" Санал авч байна ТАТАХ dulamsuren@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам" Санал авч байна ТАТАХ dulamsuren@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч болон Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагаас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай" Санал авч байна ТАТАХ shinekhuu@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-ын төсөлд санал авах тухай Санал авч байна 2019.12.06 ТАТАХ daatgal@frc.mn
"Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай Санал авч байна 2019.12.06 ТАТАХ daatgal@frc.mn
"Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай Санал авч байна 2019.12.03 ТАТАХ daatgal@frc.mn
Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/ Санал авч байна 2019.11.07 ТАТАХ daatgal@frc.mn

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хуулийн төслийн нэр

Хуулийн төслийн нэр

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН "ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЖУРАМ" Санал авч байна ТАТАХ zolboo@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ zolboo@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ББСБ-ын ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА Санал авч байна ТАТАХ lkhagvasuren_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү