Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд

Хадгаламж зээлийн хоршооны үзүүлэлтүүд

ХААБ-н үзүүлэлтүүд

Урт хугацааны даатгалын компанийн даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамж, даатгуулачийн тоо /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн даатгалын нийт хураамжийн орлогын тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн нийт төлсөн нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангийн тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны 1 дүгээр улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2010 оны жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх Татах

Урт хугацааны болон давхар даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны IV улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2010 оны IV улирлын нэгдсэн орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2010 оны IV улирлын нэгдсэн тэнцэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2010 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2010 оны санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамжийн орлого, даатгуулагчийн тоо, даатгалын хэлбэрээр /2010 он/

Үзэх Татах

Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо /2010 он/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын даатгасан даатгалын зүйлийн тоо /2010 он/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2010 оны II улирал/

Үзэх Татах

Урт хугацааны болон давхар даатгалын компанийн орлогын тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамж, даатгуулагчийн тоо, даатгалын хэлбэрээр /2010 он/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн даатгалын нийт хураамжийн орлогын тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо, даатгалын хэлбэрээр /2010 он/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компани нийт төлсөн нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Урт хугацаат даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангийн тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Даатгалын компанийн салбарын ерөнхий мэдээлэл /2010 он/

Үзэх Татах

Даатгалын зуучлагч компанийн дэлгэрэнгүй тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Даатгалын зуучлагч компанийн зуучилсан даатгалын үнэлгээ, зуучилсан даатгалын орлого, хураамжийн хэмжээ, даатгалын хэлбэрээр /2010 он/

Үзэх Татах

Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /2010 он/

Үзэх Татах

Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн орлого үнэлгээний тоо, үнэлсэн хохирлыг хэмжээ, үнэлгээний орлого, даатгалын хэлбэр /2010 он/

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2010 оны IV улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2010 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2010 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2010 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2010 оны IV улирлын санхүүгийн тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамжийн орлого, даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2010 оны IV улирлын даатгалын нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоон тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2010 оны IV улирлын даатгасан даатгалын зүйлийн тоо тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2010 оны IV улирлын нөөц сангийн тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын учирсан боловч нэхэмжлээгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын нэхэмжилсэн хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамж, даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын нийт хураамжийн орлогын тайлан

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх Татах

Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын нийт төлсөн нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх Татах

Урт хугацаат даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын нөөц сангийн тайлан

Үзэх Татах