Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд

Хадгаламж зээлийн хоршооны үзүүлэлтүүд

ХААБ-н үзүүлэлтүүд

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын нөөцийн сангийн тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2012 оны I улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2012 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын гадаад валютын арилжааны 2012 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын гадаад валютын арилжааны 2012 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны I улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны I улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2012 оны I улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны I улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Шинэчилсэн дүрмээ баталсан төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Санхүүгийн тайлан ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанийн тухай мэдээлэл /2012 он/

Үзэх Татах

Шинэчилсэн дүрмээ баталсан хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Санхүүгийн тайлан ирүүлсэн хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал ирүүлсэн хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаат Компанийн тухай мэдээлэл /2012 он/

Үзэх Татах

2012.05.21-ны байдлаар Мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын оноосон нэр,гүцэтгэх захирал, орон нутаг дахь салбар нэгж, хувь нийлүүлэгчийн бүтцэд орсон өөрчлөлтийн судалгаа

Үзэх Татах

2012.05.21-ны байдлаар Мэргэжлийн байгууллагуудын дүрмийн сангийн бүтэцийн судалгаа

Үзэх Татах

2012.05.21-ны байдлаар Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн зуучлагч байгууллагууд, Хөрөнгийн биржид суудал аваагүй компаниуд

Үзэх Татах

2012.05.21-ны байдлаар Хорооноос орон нутагт салбарын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан компанийн мэдээлэл

Үзэх Татах

Хорооноос андеррайтерийн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компаниудын 2012

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2011 оны IV улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2011 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

ББСБ-дын 2011 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 он IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын гадаад валютын арилжааны 2011 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны IV улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2011 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2011 оны IV улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2011 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2011 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллаагы нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компанийн 2011 оны IV улирлын тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2011 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны IV улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт цаас гаргагчдын 2011 оны IV улирлын санхүүгийн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаас гаргагчдын 2011 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны III улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны III улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2011 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах