Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд

Хадгаламж зээлийн хоршооны үзүүлэлтүүд

ХААБ-н үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын 2013 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2013 оны III улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2013 оны II улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2013 оны II улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2013 оны II улирлын санхүүгийн тайлан нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын гадаад валютын арилжааны 2013 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2013 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2013 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2013 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2013 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2013 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2013 оны I улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2013 оны I улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2013 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2013 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн хохирол үнэлгээний тоо, үнэлсэн хохирлын хэмжээ, үнэлгээний орлого, даатгалын хэлбэр

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны IV улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2012 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2012 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны IV улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2012 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2012 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компанийн 2012 оны IV улирлын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2012 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2012 оны IV улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт цаасны газрын 2012 оны IV улирлын ажлын тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны III улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2012 оны III улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2012 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

ББСБ-уудын гадаад валютын арилжааны 2012 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2012 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны III улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны III улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны III улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2012 оны III улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2012 оны III улирлын тойм үзүүлэлт

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2012 оны II улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2012 оны II улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын гадаад валютын арилжааны 2012 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2012 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагч

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын даатгалын үнэлэгээ, хураамжийн орлогын тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын нөөцийн сангийн тайлан

Үзэх Татах