Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд

Хадгаламж зээлийн хоршооны үзүүлэлтүүд

ХААБ-н үзүүлэлтүүд

Санхүүгийн зах зээлийн 2016 оны I улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны I улирлын тойм

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2016 оны I улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2016 оны I улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2016 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2016 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2016 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2016 оны I улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2016 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын гадаад валютын арилжааны 2016 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Санхүүгийн зах зээлийн 2015 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Санхүүгийн зах зээлийн 2015 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2015 оны IV улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны IV улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Санхүүгийн зах зээлийн 2015 оны II улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн тойм 2015 оны III улирал

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2015 оны III улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны III улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны III улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны II улирлын тойм

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны II улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2015 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны I улирлын тойм

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын даатгалын нөөц сангийн тайлан /2009 он/

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны I улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны I улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2015 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны I улирлын орлого үр дүнгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2015 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2014 оны орлогын тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээдийн 2014 оны IV улирлын статистик мэдээ

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2014 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2014 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2014 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2014 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2014 оны IV улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах