Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд

Хадгаламж зээлийн хоршооны үзүүлэлтүүд

ХААБ-н үзүүлэлтүүд

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2019 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны IV дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны III дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны II дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны IV дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны III дугаар улирлын том

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн 2017 оны II дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны II улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны I улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн тойм 2015 оны III улирал

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны II улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны I улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээдийн 2014 оны IV улирлын статистик мэдээ

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2014 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2014 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2014 оны III улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2014 оны II улирлын тойм

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2014 оны II улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн 2014 оны нөхцөл байдал

Үзэх Татах

2014.01.01-ны байдлаар Хорооноос хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компаниуд

Үзэх Татах

Хорооноос андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компаниуд 2014.01.01

Үзэх Татах

2014.01.01-ны байдлаар Хорооноос тусгай зөвшөөрөл аван үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудыг хариуцсан Хорооны мэргэжилтэн нар

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2013 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2013 оны IV улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2013 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2013 оны III улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны IV улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2012 оны IV улирлын тойм

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2012 оны IV улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт цаасны газрын 2012 оны IV улирлын ажлын тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны III улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2012 оны III улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2012 оны III улирлын тойм

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2012 оны III улирлын тойм үзүүлэлт

Үзэх Татах

Шинэчилсэн дүрмээ баталсан төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Санхүүгийн тайлан ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанийн тухай мэдээлэл /2012 он/

Үзэх Татах

Шинэчилсэн дүрмээ баталсан хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Санхүүгийн тайлан ирүүлсэн хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал ирүүлсэн хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх Татах

Хувьцаат Компанийн тухай мэдээлэл /2012 он/

Үзэх Татах