Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт, зохицуулалтад хамаарах чиглэлээр "Бичил санхүүгийн салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г энд дарж үзнэ үү.